fbpx

Regulamin Wineroom

Sklep internetowy www.wineroom.com.pl jest prowadzony przez:
Winoland
Hubert Sochacki
ul. Łubinowa 4
03-878 Warszawa
Nip 1251618488

Słowniczek:

Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Sprzedawca – Winoland Hubert Sochacki, ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa, Nip 1251618488.
 4. Sklep – punkt sprzedaży położony przy ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa,  adres poczty elektronicznej: sommelier@wineroom.com.pl , tel. 535 55 44 49
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę w związku z wykonywaną/prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy ze Sprzedawcą nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Dane identyfikacyjne:
  a) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail;
  b) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: firma, adres siedziby, NIP, e-mail, telefon, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji.
 8. Sklep Internetowy – wszelkie dostępne pod adresem www.wineroom.com.pl funkcjonalności służące do zawarcia Umowy.
 9. Produkt – rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem Umowy.
 10. Zamówienie – dokonywana za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży składana Sprzedawcy przez Klienta zawierająca w szczególności dane pełnomocnika uprawnionego do osobistego odbioru w siedzibie Sklepu Produktu nabytego przez Klienta .
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 12. Pełnomocnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do osobistego odbioru zamówionych przez niego Produktów, legitymująca się oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.
 13. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, komentarze, opinie na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin.
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.).
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Informujemy, iż Sprzedawca Winoland Hubert Sochacki, ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa Nip 1251618488 posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu o numerze I/199/B/188/2018.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na produkty, niezbędny jest
  a. potwierdzenie pełnoletności przez Klienta,
  b. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.
 • 2 Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon, dane adresowe, e-mail, dane pełnomocnika do odbioru Zamówionego towaru oraz hasło a także zaakceptować  Regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy napisać maila z taką prośbą na adres poczty elektronicznej: sommelier@wineroom.com.pl
 • 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – nie merytoryczne lub nie na temat komentarze lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron; materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone komentarze, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z powyższego Materiału w zakresie działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedawca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 7. Sprzedawca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Sprzedawcę wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem mailowym na adres: sommelier@wineroom.com.pl.
 9. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 • 4 Zawarcie umowy
 1. Warunkiem dokonania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia rejestracja Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść.” przed złożeniem Zamówienia.
 2. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa jest zawierana zgodnie z następującą procedurą:
  a) Klient składa Zamówienie za pośrednictwem (przy użyciu) Sklepu Internetowego; Sprzedawca informuje Klienta o otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  b) Umowa zawierana jest w momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę; Sprzedawca przyjmuje Zamówienie, jeżeli jego realizacja jest możliwa; Zamówienie przyjmowane jest poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi drogą elektroniczną oświadczenia zawierającego m.in. treść: „Potwierdzenie zamówienia”.
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest w szczególności wskazanie przez Klienta pełnoletniej osoby, która będzie posiadała jego pełnomocnictwo do odbioru Produktów w Sklepie.
 5. Sprzedawca zastrzega, że Umowa zawierana jest w języku polskim. Ponadto jakakolwiek komunikacja ze Sprzedawcą związana z zawarciem, wykonaniem, odstąpieniem od umowy, zgłoszeniem reklamacji itp. powinna odbywać się w języku polskim.
 6. Ceny Produktów wskazanych na stronach Sklepu Internetowego:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 7. Wiążąca dla stron jest cena podana przy Produkcie z chwili składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 9. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 5 Warunki realizacji zamówień
 1. Klienci mogą składać Zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Złożenie Zamówienia w dni wolne od pracy może spowodować przedłużenie okresu oczekiwania na przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, jak również realizację Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wejść na stronę Sklepu Internetowego;
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) wybrać sposób odbioru Produktów (osobisty lub przez Pełnomocnika) w Sklepie i ewentualny rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
  d) wpisać dane odbiorcy zamówienia (Klienta lub jego Pełnomocnika) oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Produkty zostaną przekazane Kurierowi wyłączenie przez ustanowionego Pełnomocnika legitymującego się w momencie wydania oryginałem pełnomocnictwa do odbioru Produktu i wysłania go kurierem na adres wskazany w zamówieniu. Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
  e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  f)  kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”, w zależności od wyboru formy płatności;
 3. Potwierdzenie zakupu przez Klienta będzie traktowane jako oświadczenie, że:
  a. nie jest osobą, o której na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z dnia 12.04.2016 r. z późniejszymi zmianami) zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  b. zakup nie jest dokonany w celu dalszej odsprzedaży.
 4. W przypadku płatności z góry – opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 5. Dostawy Produktów będą realizowane tylko do adresów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem.
 7. W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup Produktu od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji całego Zamówienia);
  b) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  c) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, przy czym Klient obowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
 10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 Regulaminu.
 12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 13. Sprzedawca zastrzega, że Kurier nie wyda Produktu osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. W przypadku wątpliwości kuriera co do pełnoletności osoby odbierającej zamówienie będzie on uprawniony do weryfikacji wieku osoby odbierającej Produkty.
 14. W przypadku stwierdzenia przez kuriera, że osoba odbierająca Produkty jest nietrzeźwa lub niepełnoletnia, Sprzedawca odstąpi niezwłocznie od Umowy i zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki, pomniejszone o koszty dostawy i zwrotu Produktów.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego Produktu, nieterminowo regulował należności wobec Sprzedawcy lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji Zamówienia Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 16. Użytkownik posiadający konto Klienta wyraża zgodę na comiesięczne otrzymywanie wybranego przez siebie pakietu win, aż do momentu anulowania konta Klienta.
 • 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Zapłaty za zamówione Produkty Klient może dokonać w następujący sposób:
  a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przyjęciu Zamówienia zgodnie z § 4 ust 2 lit. b Regulaminu.
  b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 82 2490 0005 0000 4600 8741 6999. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
  c) za pomocą płatności online. Forma płatności elektronicznej obsługiwana jest przez PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online PayPal Holdings, Inc
  d) za pomocą karty płatniczej:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu lub miejsca odbioru Zamówienia.

3. Klient, który podał informacje o karcie kredytowej, upoważnia Sprzedawcę do obciążenia swojej karty kredytowej za każdy miesięczny pakiet win.

 • 7 Czas realizacji zamówień
 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 3. Przedmiot Zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 8 Warunki reklamacji
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przysługują Klientowi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat  od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli Klientem jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, wada musi być stwierdzona w ciągu roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji zostanie wydany Klientowi przy odbiorze Zamówienia lub znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy).
 5. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: Winoland Hubert Sochacki, ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa, Nip 1251618488 (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej, w trybie ekonomicznym).
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 • 9 Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku Produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego.
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.
 • 10 Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  a) od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Produktu),
  b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Odstąpienie od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia wydanego mu podczas odbioru Zamówienia lub wydrukować wzór znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy)
 4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od Umowy ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot Zamówienia w całości lub części:
  a) w siedzibie Sprzedawcy: Winoland Hubert Sochacki, ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa, Nip 1251618488;
  b) po odebraniu Zamówienia dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wówczas Produkty, co do których Konsument odstąpił od Umowy, należy odesłać do siedziby Sprzedawcy: Winoland Hubert Sochacki, ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa, Nip 1251618488
 7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Każdy Klient może zrezygnować ze swojego konta w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji z konta, Klient nie kwalifikuje się do zwrotu należności w przypadku, gdy pakiet został już opłacony.
 • 11 Zwrot należności Klientom
 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  c) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Sprzedawcy lub w punkcie partnerskim i było uprzednio opłacone z góry;
  d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.
 • 12 Promocje
 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  a) promocje produktowe – obniżające cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie Produktu;
  b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;
  c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy któregokolwiek z Produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w Zamówieniu.
 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 • 13 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Winoland
  Hubert Sochacki
  ul. Łubinowa 4
  03-878 Warszawa
  Nip 1251618488
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów głównie w celu realizacji Umowy , a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.
 • 14 Informacje handlowe

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.